Privacybeleid

Wie verwerkt jouw gegevens?

Dat is BOENK!, met ondernemingsnummer 0784.566.682
BOENK! organiseert kampen voor kleuters en kinderen en wordt daardoor door de privacywetgeving als verwerkingsverantwoordelijke beschouwd. Dat betekent dat BOENK! instaat en verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de gegevens en voor het antwoorden op privacygerelateerde vragen. Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR/AVG), heeft BOENK! een persoon benoemd als functionaris voor de gegevensbescherming (DPO). Deze persoon is bereikbaar op het volgende adres: hallo@boenkgent.be. Je kan steeds contact opnemen met onze DPO.

Welke gegevens worden verwerkt, aan wie en op basis waarvan?

Het gaat om de gegevens die je redelijkerwijs kan verwachten bij het boeken van een kamp, zoals persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …) en financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer). In sommige gevallen worden ook medische gegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij het kennisnemen van een dieet of van een bepaalde medische situatie waar rekening mee dient te worden gehouden op een kamp. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit nodig is en nooit zonder toestemming.

Op basis waarvan verwerkt BOENK! die gegevens?

In de eerste plaats verwerken wij gegevens om onze hoofdactiviteit te kunnen uitvoeren, namelijk het organiseren van kampen. Om de gegevens, die hiervoor nodig zijn, te verwerken, beroept BOENK! zich op drie verschillende rechtsgronden. Enerzijds is de verwerking van bepaalde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat wij contactgegevens verwerken om met een deelnemer van een kamp contact te kunnen nemen om praktische redenen. Of kan het nodig zijn dat wij namen doorgeven aan instanties zoals een busorganisatie of externe organisator van een activiteit.
Daarnaast worden bepaalde gegevens verwerkt om te kunnen verifiëren of iemand reeds in het verleden heeft deelgenomen aan een kamp van BOENK! Hiervoor beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om aan klantenrelatiebeheer te doen. Dit betekent dat we graag de relatie met onze klanten onderhouden en kijken hoe we die kunnen verbeteren. In het kader van diezelfde klantenrelatiebeheer kan het ook zijn dat we je op de hoogte houden van onze kampen. Heb je dat liever niet, dan kun je je hier altijd tegen verzetten zodat je deze info niet langer ontvangt. Dit is mogelijk door je onderaan een mail uit te schrijven of dit te laten weten aan hallo@boenkgent.be.
Het kan ook zijn dat we in het kader van verplichte rapportering naar de overheid toe enkele gegevens dienen over te dragen. Dat is omdat BOENK! samenwerkt met stad Gent voor onder meer de UiTPAS.

Waar halen we jouw gegevens?

De gegevens die wij verwerken, krijgen wij voornamelijk van jezelf of van je wettelijke vertegenwoordigers (bv. ouders).

Wie houdt zich bezig met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden verwerkt en gebruikt door de coördinator van BOENK! en door medewerkers die via een arbeidscontract gehouden zijn tot het correct naleven van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat gegevens enkel mogen gebruikt worden de uitvoering van de job en nooit voor andere doeleinden. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Wie zijn onze verwerkers?

Voor bepaalde verwerkingen doen wij beroep op externe diensten, die voor ons gegevens verwerken. Het gaat hier om (lijst is niet volledig):

  • Mailchimp (voor de digitale nieuwsbrieven)
  • Stripe (voor de webshop)
  • Mollie (voor de webshop)
  • A-count Deinze (boekhoudkantoor)
  • Stad Gent (voor deelnemers kansentarief UiTPAS)

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt eigenlijk af van over welke gegevens het precies gaat en welke wettelijke verplichtingen er zijn omtrent bewaartermijnen (bv. bij verzekeringen). In ieder geval bewaart BOENK! de gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Welke rechten heb ik?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent jou enkele rechten toe. Zo heb je onder meer het recht tot inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Zijn er bepaalde gegevens niet (langer) juist, dan kun je deze ook steeds laten verbeteren. Daarnaast heb je ook in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je niet langer op de hoogte wil zijn van onze producten en diensten. Tot slot kun je ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar hallo@boenkgent.be of door het contactformulier in te vullen op de website. BOENK! houdt zich er aan om steeds binnen de maand te antwoorden.