Algemene voorwaarden BOENK!


De kampen worden georganiseerd door BOENK! Deze organisatie valt onder het ondernemingsnummer

0784.566.682

De kampen zijn bestemd voor kleuters en kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. BOENK! organiseert kampen zonder overnachting waarbij volgende 5 pijlers centraal staan: creatieve concepten, ervaren begeleiders, kleine groepjes, zorg voor de planeet en UiTPAS.

Alle activiteiten georganiseerd door BOENK! staan onder voortdurende begeleiding van begeleiders van BOENK! Deze begeleiders worden zorgvuldig geselecteerd en gecoacht door de verantwoordelijke van BOENK! De begeleiders hebben reeds ervaring opgedaan in de begeleiding van kleuters of kinderen. De begeleiders worden tewerkgesteld via een studentencontract onder BOENK!. Op ieder kamp is steeds een kampverantwoordelijke aanwezig die fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en coach van de begeleiders.


Artikel 1: Prijzen en betaling Prijs

De geafficheerde prijs is – behoudens vergissing – vast. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, activiteiten, accommodatie, dagelijks vieruurtje, begeleiding, opvang, verzekering.


Hoe betalen

BOENK! werkt met betaling via een betaalknop op de website (via bancontact of kredietkaart). Voor de betaling via de UiTPAS aan kansentarief wordt betaald via het rekeningnummer dat te vinden is op de website. Nadat het inschrijvingsgeld ontvangen is, ontvangt de ouder/voogd een automatische betaalbevestiging via e-mail. Een paar weken voor het kamp van start gaat, zal je nog een e-mail krijgen met de blanco deelnemersfiche en de vraag om deze in te vullen. Minstens een week voor het kamp van start gaat, ontvang je via e-mail nog een pdf met een infobrief met de laatste praktische info over het kamp.


Kansentarief

BOENK! werkt samen met stad Gent om gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben toegang te geven tot het kampaanbod. Houders van een UiTPAS kunnen inschrijven aan het kansentarief. BOENK! hanteert het vaste kansentarief voor UiTPASorganisaties in Gent. De deelnemer betaalt 20% van het reguliere inschrijvingsgeld of krijgt een korting van 80%. De organisatie zelf geeft een korting van 40% en stad Gent legt 40% bij, waardoor de deelnemers genieten van een korting van 80% van het reguliere inschrijvingsgeld.


Inschrijven aan het kansentarief kan enkel met een geldige UiTPAS (wordt jaarlijks geëvalueerd door stad Gent) en met een UiTPAS die op naam staat van het kind dat je wenst in te schrijven. Inschrijven aan het kansentarief gebeurt via het invulformulier op de website (zie hier) en vervolgens het inschrijvingsgeld over te schrijven naar het rekeningnummer van BOENK!


Spreiding of uitstel van betaling

Voor een aangepast betalingsplan kan je contact opnemen met BOENK! via hallo@boenkgent.be


Verzekering

Een verzekering lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid is voor elke deelnemer in de prijs inbegrepen.

Ziekte, diefstal, materiële schade en verlies zijn niet inbegrepen in de verzekering.

 

Artikel 2: Annulering en wijzigingen door de deelnemer

Bij annulatie van een kamp dien je BOENK! meteen te verwittigen. Er is geen terugbetaling mogelijk tenzij het gaat om afwezigheid wegens ziekte mét een afwezigheidsattest. Indien je dochter/zoon ziek is en je hebt een attest van de dokter betalen we het inschrijvingsgeld voor een groot deel terug. Je recupereert 25 euro per gemiste dag.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de kamplocatie.

3. Toediening medicatie: De ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift. Bezorg het BOENK! het toedieningsvoorschrift via mail. De begeleider verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit tijdens het kamp nodig is. Hij/zij of BOENK! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

 

Artikel 4: Klachten

De deelnemer/ouder kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de begeleider of verantwoordelijke van het kamp ter plaatse of met de coördinator van BOENK! via telefoon of e-mail. BOENK! verstuurt na elk kamp een link met een feedbackformulier naar alle deelnemers/ouders. Via die weg kunnen deelnemers/ouders na het kamp op een eenvoudige manier feedback doorgeven. Ook via telefoon en e-mail kunnen deelnemers/ouders steeds feedback doorgeven. BOENK! garandeert om met de gekregen feedback aan de slag te gaan.

 

Artikel 5: Beeldmateriaal

Beeldmateriaal opgenomen tijdens de kampen kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door BOENK! als je daar toestemming voor hebt gegeven via de deelnemersfiche. Indien je de deelnemersfiche niet hebt ingevuld of terug bezorgd hebt aan BOENK! gaan we er van uit dat je toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal.


De voorkeur kan steeds gewijzigd worden door dit door te geven aan de kampverantwoordelijke ter plaatse of de coördinator van BOENK!

 

Artikel 6: Praktische afspraken

Website

Alle gegevens die op de website vermeld staan zijn correct behoudens typfouten. De ouder wordt steeds in kennis gesteld van eventuele aanpassingen, voor de start van het kamp.

Inschrijven voor een kamp op de website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


Privacy

Via BOENK! worden persoonsgegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens om een kamp te organiseren. Hiervoor kunnen wij de verzamelde gegevens doorgeven aan verschillende organisaties zoals een busmaatschappij, accommodatie waar een externe activiteit doorgaat (bv. kinderboerderij, museum, avonturenpark, …) of onze BOENK! begeleiders. Begeleiders van BOENK! dienen discreet om te gaan met persoonsgegevens. 


Deze verwerking van gegevens kadert altijd binnen de organisatie van het kamp. De gegevens gebruiken we ook om je te informeren over de diensten en activiteiten. Indien je dit niet wenst, laat het ons weten via e-mail naar hallo@boenkgent.be


Volgens de huidige GDPR-wetgeving heb je ook het recht om inzage te vragen van je persoonsinformatie. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen, dit is steeds mogelijk via hallo@boenkgent.be


BOENK! is aan een wettelijke bewaartermijn gebonden voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Indien de wet geen termijn voorschrijft kan BOENK! de gegevens bewaren gedurende een termijn die hij noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de taken.


Artikel 7: Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.